Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Wspierania Rodziny.

KONTAKT

Adres e-mail genesis
Kontakt Genesis
Genesis - Strona Główna
Genesis Szkolenia kontakt
Wyślij e-mail

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Kontakt

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

O nas

  

 

            535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

   Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki, integracji społecznej osób uzależnionych oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Dostosowany jest do specyfiki problemów występujących w gminie, uwzględniając lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. Program określa kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wskazuje podmioty odpowiedzialne za realizację, określa źródła finansowania zadań, przedstawia zadania własne gminy.

   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest opracowany przez naszych specjalistów zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, a także w oparciu o  Narodowy Program Zdrowia.

Zajmiemy się przygotowaniem programu w sposób kompleksowy, uwzględniając przede wszystkim następujące obszary:

  • aktualną diagnozę problemu;
  • odniesienie do innych, aktualnie obowiązujących, dokumentów strategicznych;
  • przejrzystą strukturę celów, zadań i działań;
  • określenie sposobu realizacji wskazanych w programie działań;
  • harmonogram realizacji działań, ze wskazaniem na działania o charakterze ciągłym;
  •  określenie zasad finansowania zaplanowanych działań;
  • określenie jednostek odpowiedzialnych za realizację określonych w programie zadań/działań; wskazanie oczekiwanych rezultatów;
  • określenie i opisanie wskaźników, które pozwolą w późniejszym czasie sprawdzić (zmierzyć), czy, i w jakim stopniu, odnotowano zmiany zachodzące na skutek realizacji programu;
  • określenie terminu i sposobu przeprowadzenia ewaluacji wraz ze szczegółowym harmonogramem oraz wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za jej zaplanowanie.

Po szczegółową ofertę oraz wycenę zapraszamy do kontaktu telefonicznego

lub przez

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Numer kontaktowy
Nazwa Instytucji
Wyrażam zgodę na przesłanie oferty handlowej na mój adres e-mail/kontakt telefoniczny.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz kontaktowy