Adres e-mail genesis
Kontakt Genesis
Genesis - Strona Główna
Genesis Szkolenia kontakt
Wyślij e-mail

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Kontakt

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

O nas

  

 

            535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

Standard ochrony małoletnich
oferta dla szkół, wdrażanie standardów szkolenie dla nauczycieli, ochrona dzieci i młodzieży

Przepisy prawa wyznaczają kierunek tworzenia standardu.
Co zawierają standardy ochrony małoletnich?

TWORZYMY STANDARDY DOPASOWANE DO ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ
I INSTYTUCJI POMOCOWYCH

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Numer kontaktowy
Nazwa szkoły/instytucji
Wyrażam zgodę na przesłanie oferty handlowej na mój adres e-mail/kontakt telefoniczny.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przygotowany przez naszych specjalistów dokument – standard ochrony małoletnich dostosowany jest do obowiązujących przepisów prawa oraz charakteru Państwa placówki/podmiotu.

Dokument obejmuje m.in.:

 

Do wprowadzenia STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH
 
zobligowane są wszystkie jednostki w których może znajdować się dziecko bez opieki prawnych opiekunów.

SKĄD WYNIKA POTRZEBA WDROŻENIA PROCEDUR OCHRONY MAŁOLETNICH?

Źródło danych na wykresach: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: Diagnoza przemocy wobec dzieci
w Polsce, 2023.

32% dzieci w Polsce doświadczyło przemocy 
ze strony bliskich dorosłych

79% dzieci w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy

66% dzieci w Polsce doświadczyło przemocy ze strony rówieśników

26% dzieci w Polsce doświadczyło

wykorzystania seksualnego bez kontaktu fizycznego

Uchwalona 13 lipca 2023 r. tzw. ustawa Kamilka, czyli ustawa o zmianach w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nowe obligatoryjne obowiązki dotyczące przyjęcia i wdrożenia standardów ochrony małoletnich.

 

Wdrożenie standardów ochrony małoletnich obowiązuje:
 

 • organ zarządzający jednostką systemu oświaty, inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
   

 • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Przygotowaliśmy ofertę wprowadzenia standardu ochrony małoletnich na terenie Państwa podmiotu, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Nasze standardy są pisane i wdrażane z uwzględnieniem specyfiki danego podmiotu – nie pracujemy na gotowych wzorach dokumentów.

Przed przystąpieniem do stworzenia dla danego podmiotu standardów ochrony małoletnich, nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, rozeznają charakter, profil oraz rodzaj podmiotu.

 

Dokumenty i dane które analizujemy przed opracowaniem standardów dla placówek oświatowych:
 

 • statut szkoły

 • program wychowawczo-profilaktyczny

 • koncepcja pracy szkoły

 • specyfika społeczności szkolnej

 • potrzeby edukacyjnych wśród uczniów 

 • zasoby kadrowe
   

Przygotowanie standardów ochrony małoletnich dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej będzie polegało m.in. na zgłębieniu informacji na temat oferty wychowawczo-profilaktycznej kierowanej dla małoletnich.  

 

Zwracamy szczególną uwagę na praktyczny wymiar przekazywanych dokumentów, co pozwala wdrożyć standardy, które charakteryzują się skutecznością, trafnością, efektywnością, a przede wszystkim użytecznością. 
Nie tworzymy dokumentów do tak zwanej „szafy”.

3. Szkolenie dla personelu

1. Analiza potrzeb placówki

 • Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich
   

 • Zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego
   

 • Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz
  w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty

   

 • Zasady przeglądu i aktualizacji standardów
   

 • Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności
   

 • Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania
   

 • Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia
   

 • Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
   

 • W standardach uwzględnia się sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Standardy sporządza się mając na względzie konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie

1.    Efektywnego systemu wsparcia małoletniego w kryzysie:
a)    skuteczna interwencja kryzysowa;
b)    efektywne wspieranie dzieci i młodzieży.

2.    Standardów ochrony małoletnich wdrożonych na terenie podmiotu/instytucji:
a)    standardy ochrony małoletnich - definiowanie;
b)    podmioty zobowiązane do wprowadzenia standardu ochrony małoletnich;
c)    wytyczne do opracowania standardów;
d)    dobre praktyki w zakresie opracowania standardów;
e)    kwestia dostępności standardów dla małoletnich.

3.    Procedury ,,Niebieskie Karty”:
a)    wszczynanie procedury w myśl znowelizowanego rozporządzenia;
b)    rola i zadania wobec małoletniego doświadczającego przemocy;
c)    rola i zadania grup diagnostyczno-pomocowych.

   Oprócz opracowania standardu, oferta zawiera również organizację szkolenia dla wszystkich pracowników Państwa podmiotu/instytucji. Stanowi to istotny element wprowadzenia standardu
w praktykę działalności danego podmiotu.

 

Oferta obejmuje realizację czterogodzinnego szkolenia podczas, którego nasi specjaliści zapoznają uczestników z tematyką:

 

Podchodzimy do problematyki kompleksowo.
Co zyskujesz podejmując z nami współpracę?

WYŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

WYŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

WYŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

2. Opracowanie standardów

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

OFERTA WDRAŻANIA ORAZ SZKOLEŃ

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci to zadanie dla wielu podmiotów.
Dlaczego i kto jest zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich?