Program profilaktyczny Debata, Programy rekomendowane dla uczniów

PROSZĘ O WYSŁANIE OFERTY

Genesis Szkolenia kontakt
Wyślij e-mail

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Kontakt

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

O nas

  

 

            535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

Adres e-mail genesis
Kontakt Genesis
Genesis - Strona Główna

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-8 

 

STRES MÓJ SPRZYMIERZENIEC - EMOCJE - ZDROWIE PSYCHICZNE

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Dostarczenie wiedzy i narzędzi jak radzić sobie w sytuacjach stresowych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Rozwinięcie świadomości swoich emocji, umiejętności zarządzania i wyrażania emocji nieprzyjemnych w sposób konstruktywny, co jest przydatne w radzeniu sobie ze stresem.
2. Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, wykorzystując metody i sposoby, które zostały przedstawione podczas warsztatów.
3. Wzrost świadomości związany z odpowiedzialnością za swoje wybory, postawa proaktywna.
4. Nauka radzenia sobie z zachowaniem innych osób.
5. Rozróżnianie stresu krótkotrwałego od stresu długotrwałego.
6. Wzrost świadomości w temacie zdrowia psychicznego.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-8

 

SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU - ZDROWY TRYB ŻYCIA - PASJE I HOBBY

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny:  Wzmocnienie czynników chroniących i promocja zdrowego stylu życia

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Kształtowanie umiejętności konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego
2. Promowanie aktywnego, bezpiecznego, zdrowego stylu życia
3. Uświadomienie roli aktywnego spędzania wolnego czasu w profilaktyce różnych
zagrożeń społecznych.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

 

NIE DAM SIĘ UZALEŻNIENIOM! - ASERTYWNOŚĆ - SYMPTOMY UZALEŻNIEŃ - SAMOOCENA

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie uzależnień, wzmocnienie
samokontroli oraz dostarczenie narzędzi pomocnych w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Wyjaśnienie na czym polega mechanizm uzależnienia.
2. Przedstawienie negatywnych konsekwencji uzależnienia.
3. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi mechanizmami uzależnienia.
4. Nauka rozróżniania rodzajów uzależnień.
5. Dostarczenie wiedzy o przyczynach uzależnienia.
6. Omówienie symptomów uzależnień u siebie i innych.
7. Poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
8. Przekazanie niezbędnych umiejętności i narzędzia do wzmocnienia samooceny i
     wiary w siebie.
9. Asertywność jako szanowanie własnych przekonań i postaw.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-8

 

ASERTYWNOŚĆ - JAK CHRONIĆ SIEBIE BEZ POCZUCIA WINY? - POSTAWY I EMOCJE

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Przekazanie młodzieży szerokiej wiedzy na temat asertywności.
Nadrzędnym celem zajęć jest kształtowanie postawy asertywnej względem innych ludzi.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Uświadomienie młodzieży znaczenia asertywności w codziennym życiu
2. Zaznajomienie uczniów z pojęciami: uległość, agresja, asertywność
3. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw służących właściwej reakcji na brak asertywności.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-8 

 

NAPRZECIW PRZEMOCY! - AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA - EMOCJE

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Zminimalizowanie występowania zachowań agresywnych wśród uczestników.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Nauka konstruktywnych form radzenie sobie z negatywnymi uczuciami i agresją oraz jak
skutecznie rozwiązywać konflikty

2. Zdobycie umiejętności rozpoznawania, nazywania i umiejętnego kierowania własnymi emocjami poprzez pobudzenie do refleksji i samowiedzy o sobie samym i otaczającym
świecie.
3. Dostrzeganie i analiza związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy wpływam
sytuacyjnym negatywnymi emocjami a agresją.
4. Nabycie wiedzy o mechanizmach powstawania zachowań agresywnych.
5. Nauka umiejętności pozwalających samodzielnie w sposób konstruktywny radzić
sobie z uczuciem narastającej złości.
6. Wykształceni pożądanych postaw względem stosowania przemocy i agresji.
7. Wprowadzenie alternatywnych, nie opartych na agresji norm zachowania się w grupie.
8. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
9. Umożliwienie uczestnikom budowania adekwatnej, pozytywnej samooceny,
dostrzeganie swych mocnych i słabych stron oraz budowy pozytywnego obrazu
samego siebie.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 

 

BY NIE NIENAWIDZIĆ W SIECI - CYBERPRZEMOC - HEJT

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Zminimalizowanie zachowań agresywnych w sieci. Zbudowanie pożądanej postawy względem hejtu.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Uświadomienie uczestników na temat zachowań agresywnych w Internecie.
2. Zapoznanie uczestników z genezą słowa hejt.
3. Wytworzenie poczucia, iż hejtując ranimy osobę, w którą hejt jest wymierzony.
4. Zobrazowanie słuchaczom złożoności uczuć z jakimi walczy osoba doświadczająca
hejtu.
5. Pokazanie strategii radzenia sobie z hejterami.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 3-8

 

UŻYWKI - NIE,DZIĘKUJĘ! - UZALEŻNIENIA - ALKOHOL - ENERGETYKI - NIKOTYNA

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Wypracowanie pożądanych postaw w stosunku do używek wśród słuchaczy.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Zapobieganie przedwczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży.
2. Promocja postaw trzeźwości.
3. Uświadomienie konsekwencji stosowania energetyków.
4. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
5. Ukazanie potrzeb dzięki, którym organizm funkcjonuje prawidłowo oraz
funkcjonowania organizmu pod wpływem używek.
6. Nauka asertywnych zachowań.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA DZIECI KLAS 1-8

 

SŁOWA MAJĄ MOC - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Zbudowanie wśród słuchaczy postawy świadczącej o ważności komunikacji interpersonalnej dla człowieka.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Przedstawienie uczestnikom jak ważna jest komunikacja interpersonalna.
2. Zaprezentowanie strategii skutecznej komunikacji interpersonalnej.
3. Doskonalenie kontaktu i sztuki słuchania.
4. Wzmocnienie świadomości siebie i innych w procesie komunikacji.
5. Uświadomienie słuchaczom znaczenia inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka.
6. Udoskonaleni sztuki autoprezentacji.
7. Doskonalenie asertywnych postaw.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS KLAS 3-8

 

HALO! TU FONOHOLIZM! - UZALEŻNIENIA OD URZĄDZEŃ MOBILNYCH 

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Przekazanie młodzieży szerokiej wiedzy na temat racjonalnego korzystania z urządzeń mobilnych, np. telefonu czy tabletu oraz zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z nich, w tym uzależnienia.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Przekazanie uczniom wiedzy na temat korzyści i zagrożeń wynikających z nadmiernego używania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń mobilnych
2. Zaznajomienie uczniów ze zjawiskiem fonoholizmu
3. Kształtowanie zachowań w zakresie profilaktyki uzależnienia od urządzeń
mobilnych.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 

 

CYBERŚWIAT - NOWE TECHNOLOGIE - MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - UZALEŻNIENIA 

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Kształtowanie pożądanych postaw oraz zdrowych wzorców zachowań względem korzystania z cyber urządzeń.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Przedstawieniem uczestnikom jak ważna jest komunikacja interpersonalna.
2. Wspólne wypracowanie zagrożeń oraz korzyści płynących z korzystania z cyber mediów.
3. Uświadomienie słuchaczom jak niebezpieczne jest uzależnienie behawioralne.
4. Zobrazowanie słuchaczom jak postępuje mechanizm uzależnienia behawioralnego.
5. Zaprezentowanie świadomych i zdrowych strategii używania cyber urządzeń
zapobiegających przed uwikłaniem w wir uzależnienia.
6. Wspólne wypracowanie możliwych modeli spędzania wolnego czasu bez korzystania z cyber urządzeń.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 5-8 

 

DEPRESJA MI NIE STRASZNA - RELACJE - EMOCJE  - JAK REAGOWAĆ

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: przekazanie młodzieży szerokiej wiedzy na temat relacji interpersonalnych, budowania poczucia własnej wartości czy akceptacji siebie, w kontekście ochrony przed depresją i innymi zaburzeniami w codziennym funkcjonowaniu.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 

1. Uświadomienie młodzieży znaczenia relacji oraz emocji w codziennym życiu
2. Zaznajomienie uczniów ze zjawiskiem depresji
3. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw służących właściwej reakcji w sytuacji
zetknięcia się z osobami przejawiającymi stany depresyjne.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

 

TOLERANCJA - UPRZEDZENIA - POGLĄDY - RELACJE

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: przekazanie młodzieży szerokiej wiedzy na temat tolerancji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Uświadomienie młodzieży znaczenia tolerancji jako poszanowania poglądów, cech i zachowań innych ludzi we współczesnym świecie oraz przyczyn braku tolerancji
2. Wskazanie zależności między postawą tolerancyjną a relacjami w codziennym życiu
3. zaznajomienie uczniów z pojęciem uprzedzeń i stereotypów
4. kształtowanie odpowiedzialnych postaw służących właściwej reakcji w sytuacji
zetknięcia się z odmiennościami.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-8

 

MOTYWACJA... I JEDZESZ DALEJ! - WYZNACZANIE CELÓW - SKUTECZNA NAUKA

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Zwiększenie motywacji do realizowania wyznaczonych celów.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Poznanie podstawowych pojęć związanych z motywacją
2. Wzbudzenie refleksji nad własną motywacją w dążeniu do osiągania wyznaczonych
celów.

3. Poznanie sposobów na skuteczną motywacje

4. Nauka wyznaczania celów

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-8

 

BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTNOŚCI I PEWNOŚCI SIEBIE

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: przekazanie  dzieciom i młodzieży szerokiej wiedzy na temat budowania poczucia własnej wartości, akceptacji siebie, pewności siebie i zdobywania pozycji w grupie rówieśniczej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Uświadomienie młodzieży znaczenia relacji z samym sobą oraz innymi ludźmi w procesie budowania poczucia własnej wartości
2. Zaznajomienie uczniów z pojęciem pewności siebie i samooceny
3. Kształcenie umiejętności przydatnych w budowaniu pewności siebie.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA KLAS 1-8 

 

SAMOOCENA MÓJ FUNDAMENT - WIARA W SIEBIE

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Rozwinięcie umiejętności w zakresie budowania samooceny oraz wzmacniania wiary we
własne możliwości.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Rozwinięcie zdolności w zakresie dostrzegania swoich myśli, odczuć, pragnień i działań.
2. Uświadomienie jak ważna jest akceptacja własnych zalet i wad.
3. Opracowanie strategii radzenie sobie z własnymi sukcesami i porażkami.
4. Zobrazowanie, iż każdy z nas posiada odpowiedzialność za własne działania.
5. Doskonalenie asertywności rozumianej jako wyrażanie samego siebie nie raniąc przy tym innych.
6. Nauka wyznaczania celów i ich realizacji.
7. Rozwijanie umiejętności w zakresie akceptacji własnej osoby.
8. Wzmocnienie wiedzy w zakresie automotywacji.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

 

PROGRAM REKOMENDOWANY UNPLUGGED- PRZECIWDZIAŁANIE SUBSTANCJOM UZALEŻNIAJĄCYM

 

Czas trwania: 12 godzin lekcyjnych/klasa

 

Cel główny: Przeciwdziałanie przyjmowania substancji uzależniających.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych - tytoniu, alkoholu, narkotyków

Wzrost wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych

2. Zmiana postaw i opinii wobec używania środków psychoaktywnych.

3. Kształtowanie przekonań normatywnych

4. Ograniczenie rozwoju intensywności używania substancji uzależniających. 

5. Wzmocnienie asertywności

Rekomendacje: 
 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-8

 

LUDZIE I ZWIERZĘTA - JEDEN ŚWIAT - PRZEMOC WOBEC ZWIERZĄT - EMPATIA

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: kształtowanie odpowiedniej postawy dzieci i młodzieży względem zwierząt poprzez zachęcenie do przełamywania społecznego „przyzwolenia” na okrutne traktowanie zwierząt oraz skonfrontowanie myślenia uczestników w podjętym temacie z normami wynikającymi z etyki.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Uświadomienie młodzieży znaczenia empatii oraz poszanowania innych istot
żywych
2. Wskazanie zależności między traktowaniem zwierząt a relacjami z ludźmi
3. Zaznajomienie uczniów z pojęciem przemocy wobec zwierząt
4. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw służących humanitarnemu traktowaniu
zwierząt
5. Wyposażenie w kompetencje pozwalające na szacowanie ryzyka wystąpienia
przemocy wobec zwierząt.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA KLAS 4-7

 

PROGRAM REKOMENDOWANY DEBATA - PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA - PRZECIWDZIAŁANIE

 

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne/klasa

 

Cel główny: Opóźnienie pierwszej inicjacji alkoholowej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Wzrost wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych

2. Promocja zdrowego trybu życia

3. Kształtowanie przekonań normatywnych

4. Zmniejszenie ryzyka inicjacji alkoholowej

5. Wzmocnienie asertywności

Rekomendacje: 
 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

 

Więcej informacji na podstronie: Program profilaktyczny debata - KLIKNIJ

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

 

ZROBIĆ NA ZŁOŚĆ DILEROWI! - UZALEŻNIENIA - NARKOTYKI - DOPALACZE - ASERTYWNOŚĆ

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Zminimalizowanie ryzyka inicjacji i eksperymentowania z substancjami zakazanym i wśród
młodzieży szkolnej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu niszczycielskiego wpływu narkotyków i dopalaczy na  organizm człowieka.
2. Zobrazowania różnicy między dopalaczami a narkotykami.
3. Wspólne znalezienie przyczyn i konsekwencji sięgania po narkotyki.
4. Obalenie mitów dotyczących substancji psychoaktywnych.
5. Dostarczenie strategii radzenia sobie z wpływem rówieśniczym.
6. Zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi z sięgania po narkotyki i dopalacze.
7. Wypracowane alternatywnych, sposobów radzenia sobie z trudnościami.
8. Uświadomienie innych, zdrowych form spędzania wolnego czasu.
9. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
10. Doskonalenie asertywnych sposobów radzenia sobie z wpływem rówieśniczym.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

 

 FAS –PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY I SPEKTRUM PŁODOWYCH ZABURZEŃ ALKOHOLOWYCH

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Warsztat jest skierowany do uczniów głównie szkół średnich. Ideą zajęć jest przekazanie młodzieży szerokiej wiedzy na temat choroby będącej skutkiem spożywania alkoholu podczas ciąży, jednak nadrzędnym celem jest kształtowanie odpowiedzialnych postaw młodych ludzi – przyszłych rodziców.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Ukazanie znaczenia zdrowia jako wartości w życiu człowieka
2. Przekazanie informacji na temat rozwoju dziecka w życiu płodowym
3. Uświadamianie rangi wpływu rodziców na rozwój dziecka od momentu poczęcia
4. Ukazanie związku pomiędzy zachowaniem pijącej matki a nieodwracalnością
ewentualnych zaburzeń rozwojowych dziecka i towarzyszących temu
konsekwencji
5. Wzbudzenie odpowiedzialnej postawy
6. Kształtowanie umiejętności w zakresie asertywnego odmawiania.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY  DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

 

E-PAPIEROSY – POZNAJ CAŁĄ PRAWDĘ - UZALEŻNIENIA - SZKODLIWOŚĆ - ZDROWIE

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Program warsztatu zakłada minimalizację ryzyka inicjacji i eksperymentowania
z e-papierosami i ukierunkowany jest na czynniki chroniące i promujące zdrowy styl życia.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Uświadomienie roli zdrowego stylu życia w profilaktyce różnych zagrożeń społecznych
2. Przedstawienie informacji dotyczących uzależnień
3. Przedstawienie informacji o e-papierosach
4. Zidentyfikowanie przyczyn i konsekwencji sięgania po e-papierosy
5. Obalenie mitów dotyczących e-palenia
6. Ćwiczenie asertywności jako narzędzia skutecznego odmawiania
7. Wypracowanie alternatywnych sposobów radzenia sobie z e-nałogiem.

Co robimy ?

 

 • Badania środowiska szkolnego

 • Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

 • Szkolenia dla nauczycieli

 • Pogadanki dla rodziców

 • Materiały profilaktyczne

 • Projekty kampanii 

 

Więcej o nas ...

http://hejtojestslabe.pl/

POZNAJ NASZĄ OBECNĄ KAMPANIĘ
- CYBERPRZEMOC

 

Program profilaktyczny debata

Jak to wygląda ?


Programy warsztatów profilaktycznych realizujemy w oparciu o przeprowadzoną analizę problemu, poprzez rozmowy z pedagogiem czy w oparciu o przeprowadzoną przez nas diagnozę sytuacji problemowej w szkole. Opieramy się na sprawdzonych działaniach dobranych adekwatnie do grupy objętej programem zajęć. Realizujemy programy autorskie oraz rekomendowane przez instytucje: PARPA, ORE, KBPN.

 

Dlaczego ?

 

Wierzymy w skuteczność naszych działań a co za tym idzie, poprawę sytuacji w wielu szkołach, rodzinach i społecznościach. Chętnie współpracujemy z różnymi instytucjami o podobnym profilu działalności. Jesteśmy lub tez będziemy rodzicami, bratem, siostrą i jak każdy, kochamy swoich bliskich. Chcemy żeby było im jak najlepiej. Pracując z dziećmi i młodzieżą realizujemy swoje idee, wierząc w to, że poprzez swoje zadania wpływamy na dobre wychowanie przyszłych pokoleń .

 

 

 

 

Gdzie jesteśmy ?

 

 

Działamy na terenie całej Polski. Realizujemy warsztat profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, jak również szkolenia i pogadanki dla rodziców i nauczycieli. W zależności od potrzeb, na każdym województwie są nasi specjaliści: terapeuci, psycholodzy i pedagodzy.

 

Szkolenia dla urzędów
Warsztaty profilaktyczne dla szkół

Nasze
postrzeganie profilaktyki

 

Proponowane zajęcia w myśl naszej idei, mają być pomocną ręką wyciągniętą w stronę młodzieży. Dotyczą one bowiem, problemów z którymi na co dzień borykają się uczniowie szkół. Tematy jakie poruszamy należą obecnie do największych zagrożeń z jakimi może spotkać się młodzież w wieku szkolnym.  Naszym celem nie jest zastraszanie słuchaczy. Pragniemy aby nasi uczestnicy posiadali kompetentną wiedzę, która pozwoli im przeciwstawić się napotkanym problemom. Stawiamy na profilaktykę, ponieważ ona zapobiega a nie leczy. Pozwala zwalczyć problem zanim ten urośnie w siłę. Dzięki niej powstają wśród słuchaczy pożądane postawy, które są nieocenione na drodze podejmowania ważnych decyzji. Bowiem to odpowiednia postawa jest siłą napędową każdej aktywność.

Złożoność problemów nie pozwala działać punktowo, dlatego przygotowaliśmy szereg działań profilaktycznych dających szansę na poprawę zastanej sytuacji. Dlatego w naszych ofertach posiadamy programy nie tylko dla młodzieży ale także dla pedagogów i opiekunów, którzy tworzą najbliższe środowisko uczniów. Podczas warsztatów nie zapominamy o rozwoju kompetencji interpersonalnych. Są one niezwykle ważne, często  niedoceniane a  ich znaczenia może w przyszłości zaważyć nad losem dziecka. Należy jednak pamiętać, że istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność działań profilaktycznych jest regularne obejmowanie nimi danej grupy.


Polecamy również naszego partnera:
WARSZTATYPROFILAKTYCZNE.PL

 

Program profilaktyczny Debata

Jak to wygląda w praktyce?


 

1. Wyznaczamy cel badania

2. Określamy grupę objętą badaniem (uczniowie, nauczyciele, rodzice)

3 .Dobieramy odpowiednie narzędzia i metody

4. Przedstawiamy proponowany kwestionariusz pytań

5. Przystępujemy do realizujemy badania

6. Tworzymy analizy i opracowanie

7. Oddajemy gotowy raport do zaakceptowania

8. Po zaakceptowaniu, przesyłamy gotowe dopracowania.
9. Proponujemy działania profilaktyczne

Więcej informacji o programie rekomendowanym Debata:

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DEBATA

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DEBATA

Realizujemy również kampanie edukacyjne tworzone "pod klucz". Według zaleceń oraz przedstawionych wytycznych. Składają się one z materiałów, szkoleń oraz  zaplanowanych wspólnie wydarzeń.

Zobacz opis

Imię

Nazwisko

Twój e-mail:

Nr. tel

Tematy  warsztatów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedstawienia oferty.
Wyślij 
Wyślij 
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

POZNAJ NASZĄ OBECNĄ KAMPANIĘ
- CYBERPRZEMOC

 

http://hejtojestslabe.pl/

Zobacz opis

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez wysłanie formularza/e-maila

biuro@genesis.edu.pl

DIAGNOZA - BADANIE ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

O NAS - NASZE POSTRZEGANIE PROFILAKTYKI

Proszę o przesłanie pełnej oferty

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Numer kontaktowy
Tematy warsztatów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedstawienia oferty.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Co robimy ?

 

 • Badania środowiska szkolnego

 • Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

 • Szkolenia dla nauczycieli

 • Pogadanki dla rodziców

 • Materiały profilaktyczne

 • Projekty kampanii 

 

 

 

Gdzie jesteśmy ?

 

 

Działamy na terenie całej Polski. Realizujemy warsztat profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, jak również szkolenia i pogadanki dla rodziców i nauczycieli. W zależności od potrzeb, na każdym województwie są nasi specjaliści: terapeuci, psycholodzy i pedagodzy.

 

 

 

Dlaczego ?

 

Wierzymy w skuteczność naszych działań a co za tym idzie, poprawę sytuacji w wielu szkołach, rodzinach i społecznościach. Chętnie współpracujemy z różnymi instytucjami o podobnym profilu działalności. Jesteśmy lub tez będziemy rodzicami, bratem, siostrą i jak każdy, kochamy swoich bliskich. Chcemy żeby było im jak najlepiej. Pracując z dziećmi i młodzieżą realizujemy swoje idee, wierząc w to, że poprzez swoje zadania wpływamy na dobre wychowanie przyszłych pokoleń .

 

 

Nasze postrzeganie profilaktyki

 

Proponowane zajęcia w myśl naszej idei, mają być pomocną ręką wyciągniętą w stronę młodzieży. Dotyczą one bowiem, problemów z którymi na co dzień borykają się uczniowie szkół. Tematy jakie poruszamy należą obecnie do największych zagrożeń z jakimi może spotkać się młodzież w wieku szkolnym.  Naszym celem nie jest zastraszanie słuchaczy. Pragniemy aby nasi uczestnicy posiadali kompetentną wiedzę, która pozwoli im przeciwstawić się napotkanym problemom. Stawiamy na profilaktykę, ponieważ ona zapobiega a nie leczy. Pozwala zwalczyć problem zanim ten urośnie w siłę. Dzięki niej powstają wśród słuchaczy pożądane postawy, które są nieocenione na drodze podejmowania ważnych decyzji. Bowiem to odpowiednia postawa jest siłą napędową każdej aktywność.

Złożoność problemów nie pozwala działać punktowo, dlatego przygotowaliśmy szereg działań profilaktycznych dających szansę na poprawę zastanej sytuacji. Dlatego w naszych ofertach posiadamy programy nie tylko dla młodzieży ale także dla pedagogów i opiekunów, którzy tworzą najbliższe środowisko uczniów. Podczas warsztatów nie zapominamy o rozwoju kompetencji interpersonalnych. Są one niezwykle ważne, często  niedoceniane a  ich znaczenia może w przyszłości zaważyć nad losem dziecka. Należy jednak pamiętać, że istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność działań profilaktycznych jest regularne obejmowanie nimi danej grupy.

 

 

W sprawie szkoleń dla rodziców i nauczycieli prosimy o kontakt telefoniczny lub przez formularz/e-mail

Warsztaty dla uczniów, szkolenia, pogadanki dla rodziców i nauczycieli

1. Dogadajmy się - skuteczna komunikacja

2. Motywowanie

3. Spędzanie wolnego czasu

4. Narkotyki i używki 

5. Zbuduj samoocenę

6. Nie dla cyberprzemocy

7. Inteligencja emocjonalna - rozwój dziecka

8. Szkoła rodzica - cykl spotkań

Imię

Nazwisko

E-mail:

Nr. tel

Tematy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedstawienia oferty.

Wyślij 
Wyślij 
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Imię

Nazwisko

E-mail:

Nr. tel

Tematy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedstawienia oferty.

Wyślij 
Wyślij 
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Tolerancja

Budowanie poczucia własnej wartości

Motywacja... i jedziesz dalej!

Słowa mają moc

Agresja i przemoc rówieśnicza

Cyberprzemoc 
By nie nienawidzić w sieci - HEJT

Samoocena mój fundament

Narkotyki - Zrobić na złość dilerowi!

Nie dam się uzależnieniom!

Używki - Nie, dziękuje!

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA RODZICÓW

E-papierosy - poznaj całą prawdę

FAS - FASD
Płodowy zespół alkoholowy

Asertywność

Spędzanie wolnego czasu

Halo! Tu Fonoholizm

Cyberświat

Depresja mi nie straszna

Stres mój sprzymierzeniec

Ludzie i zwierzęta - jeden świat

PROGRAM REKOMENDOWANY DEBATA

PROGRAM REKOMENDOWANY UNPLUGGED

WYŚLIJ FORMULARZ

KONTAKT

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, Program rekomendowany Debata

Programy profilaktyczne - Szkolenia dla nauczycieli

1. Rozmowy z rodzicami
2. Przemoc wśród uczniów
3. Procedura niebieskiej karty
4. Narkotyki 
5. Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu
6. Uzależnienia behawioralne
7. Motywowanie do nauki
8. Interwencja profilaktyczna w szkole
9. Skuteczna komunikacja

 

Rekomendowane:
1. Unplugged

2. Szkolna interwencja profilaktyczna

Przycisk

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW

Po szczegółowe programy warsztatów profilaktycznych zapraszamy do kontaktu lub przesłania formularza