O Nas

Genesis Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe
Szkolenia i warsztaty dla Instytucji Pomocowych oraz Oświaty
od 2017 r. szkolimy Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły oraz inne Instytucje Pomocowe. Realizujemy programy profilaktyczne: rekomendowane oraz autorskie dla uczniów Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli.
Zobacz ofertę
Mapa naszych realizacji
w 2023 roku
Chcesz zapytać pobliską instytucję o opinię na nasz temat? Zadzwoń do nas i udostępnimy Ci kontakt.
Jeden zespół ekspertów,
który zajmie się tym wszystkim
Badanie potrzeb
Wspólnie ustalimy najbardziej potrzebne programy szkoleniowe z naszej oferty. 
Wybór kadry
Dopasujemy trenerów i ekspertów do tematyki szkoleń czy projektu który planujesz zrealizować.
Koordynowanie projektu
Jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie realizowanego projektu szkoleniowego.
Pozyskanie środków na szkolenia
Pomagamy w pozyskaniu środków na darmowe szkolenia dla pracowników instytucji publicznych.
Opracowania dokumentów
Przygotowujemy badania, diagnozy i opracowania dokumentów strategicznych dla samorządów oraz placówek edukacyjnych.
Indywidualne projekty
Tworzymy szklenia i projekty dedykowane indywidualnie dla poszczególnych instytucji według konkretnych potrzeb.
Poznaj naszych ekspertów

dr Michał Gluzek

Superwizor Pracy Socjalnej, Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Obszary tematyczne szkoleń i warsztatów:

 • Praca Socjalna
 • Przeciwdziałanie przemocy domowej
 • Rozwiązywanie problemów alkoholowych
 • Programy rekomendowane dla szkół
 • Profilaktyka społeczna

Odbiorcy szkoleń:

 • Pracownicy instytucji pomocowych
 • Pracownicy Oświaty
 • Dzieci i młodzież

Doktor nauk społecznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach), socjolog, pracownik socjalny, metodyk pracy socjalnej, certyfikowany superwizor pracy socjalnej (certyfikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej), specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie), certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS SST oraz certyfikowany trener programów profilaktycznych, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Debata, Unplugged). Ukończona specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie). Absolwent licznych szkoleń z zakresu pracy socjalnej, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz ewaluacji (m. in. ukończony całościowy kurs w Polskim Towarzystwie Ewaluacyjnym w Warszawie). Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w ośrodku interwencji kryzysowej na stanowisku pracownika socjalnego – interwenta kryzysowego, miejskim ośrodku pomocy społecznej
na stanowisku pracownika socjalnego, następnie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz koordynatora zespołu pracowników socjalnych ds. procedury ,,Niebieskie Karty”, pełnił również funkcję przewodniczącego miejskiego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Aktualnie zawodowo zajmuje się konsultowaniem ośrodków pomocy społecznej w zakresie metodyki pracy socjalnej oraz pracy z osobami stosującymi i doświadczającymi przemocy. Superwizor pracy socjalnej w ogólnopolskim projekcie pn. ,,Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej we współpracy z UNICEF. Przeprowadził szkolenia dla pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w obszarze metodyki pracy socjalnej w ponad dwustu instytucjach pomocy społecznej na terenie całego kraju. Prelegent licznych konferencji międzynarodowych oraz krajowych (m. in. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki). Laureat stypendium Austriackiego Ministerstwa Nauki, Badań i Ekonomii: Vienna University of Applied Sciences, Social Work and Social Economy.  Autor artykułów i publikacji z zakresu pracy socjalnej, ewaluacji w pomocy społecznej oraz interwencji kryzysowej.

 

Greta Starecka-Kwaśny

Profilaktyk, Certyfikowany mediator

Obszary tematyczne szkoleń i warsztatów:

 • Przemoc i konflikty
 • Mediacje rówieśnicze i zawodowe
 • Profilaktyka uzależnień
 • Programy rekomendowane
 • Profilaktyka społeczna

Odbiorcy szkoleń:

 • Pracownicy Oświaty
 • Pracownicy administracji publicznej
 • Dzieci i młodzież

Dyplomowana mediatorka, wpisana na listę prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. Trenerka umiejętności społecznych, pracująca warsztatowo w zakresie poszerzania kompetencji społecznych i emocjonalnych. Specjalistka w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży, I i II stopnia. Certyfikowana realizatorka programów rekomendowanych „Debata” i „Unplugged”, oraz innych, związanych ze środkami psychoaktywnymi i e-papierosami. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w tematyce hejtu, bullingu, agresji i przemocy. Zainteresowania z obszaru radzenia sobie ze stresem, problemami emocjonalnymi, agresją, przemocą pozwalają na pracę zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Pracuje warsztatowo w nurcie porozumienia bez przemocy NVC Marshalla Rosenberga, wzmacniając asertywność w komunikacji, ucząc narzędzi zapobiegania konfliktom (również rówieśniczym). Pomaga w zrozumieniu i akceptacji emocji, zachowania dzieci, ich świata i relacji z rówieśnikami, oraz dorosłymi. Stawia na ciągły rozwój - ukończyła szereg szkoleń: w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, coachingu, interwencji kryzysowej, komunikacji interpersonalnej, doradztwa zawodowego i zarządzania czasem. Prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia Mediacji i Edukacji, które corocznie realizuje na terenie woj. lubuskiego i miasta Gorzowa Wlkp. wiele autorskich projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jadwiga Pauli

Superwizor Pracy Socjalnej, Ekspert ds. dokumentów strategicznych

Obszary tematyczne szkoleń:

 • Praca Socjalna
 • Tworzenie dokumentów strategicznych
 • Integracja Społeczna

Odbiorcy szkoleń:

 • Pracownicy instytucji pomocowych
 • Pracownicy Socjalni

Jestem absolwentką socjologii UJ, Od 1981r. pracowałam w instytucjach pomocy społecznej wykonując  zarówno zadania polegające na bezpośredniej pracy z osobami potrzebującymi wsparcia jako pracownik socjalny, trener zatrudnienia wspieranego, Job-coach, jak również z zakresu zarządzania – m.in. dyrektor ROPS w Krakowie (1999-2009), czy  kierownik  Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych (2016-2020). Zadania praktycznej pomocy łączę z działalnością dydaktyczną i szkoleniową.

W latach 1999-2012 współpracowałam z krakowskimi uczelniami Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym, Krakowską Akademią im. A.F. Modrzewskiego w charakterze wykładowcy (metodyka pracy socjalnej, polityka społeczna, zarządzanie społecznymi zadaniami publicznymi,) i nauczyciela praktyk zawodowych. W tym okresie byłam również Przewodniczącą Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Od 2009 roku prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – firma szkoleniowa. Zrealizowałam ponad 5000 h szkoleniowych i doradczych dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej m.in. z zakresu instrumentów i metod aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem.

Inicjowałam i realizowałam projekty społeczne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w tym międzynarodowe i finansowane ze środków UE – m.in. IW EQUAL z zakresu ekonomii społecznej: „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”. W latach 2010- 2012 brałam udział w opracowaniu standardów usług społecznych i pracy socjalnej w związku z realizacją projektu PO KL 1.18. Jestem współautorką podręcznika instruktażowego z zakresu standardów usług w pomocy społecznej Standardy usług społecznych.

Współpracuję z administracją publiczną, m.in. z gminami i powiatami w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i wieloletnich programów naprawczych.(m.in. m. Bytom, powiat tatrzański, Gminy Osiek, Zabierzów, Kęty) oraz w charakterze eksperta, m.in.: konsultacja ekspercka planów regionalnych Ekonomii Społecznej województwa śląskiego, łódzkiego, podkarpackiego (2011 -2012),  konsultacja ekspercka w zakresie oceny narzędzi do  profilowania pakietu wsparcia dla osób bezrobotnych w projekcie realizowanym przez WORK SERVICE (2014),  konsultacja ekspercka modelu Trenera Zatrudnienia Wspieranego opracowanego w ramach Projektu POKL 7.2.1 „ABC gospodarki społecznej” na zlecenie WUP Kraków, ekspert w projekcie EU –China: „Social Protection Reform Project” (2016).

Od 2008r posiadam uprawnienia coacha – certyfikat ICC. Od 2013r. prowadzę superwizję dla pracowników socjalnych, w 2017r. uzyskałam certyfikat superwizora  pracy socjalnej Nr6/2017.

Moja ulubiona aktywność fizyczna to wędrówki górskie i wyprawy rowerowe.

Joanna Szuszkiewicz

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych

Obszary tematyczne szkoleń i warsztatów:

 • Neurodydaktyka
 • Emocje i zdrowie psychiczne
 • Profilaktyka uzależnień
 • Programy rekomendowane
 • Profilaktyka społeczna

Odbiorcy szkoleń:

 • Rodzice
 • Dzieci i młodzież
 • Pracownicy instytucji pomocowych

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, pracuje metodami aktywnymi, wykorzystując odkrycia neurodydaktyki. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji, poczucia własnej wartości radzenia sobie ze stresem oraz motywowania. Certyfi-kowany trener programów rekomendowanych takich jak Debata, Unplugged czy Cukierki.

WYKSZTAŁCENIE
*Szkoła trenerów „SIEĆ”, Pracownia Psychologiczna PLUS - Trener umiejętności psychospołecznych
*Uniwersytet Ekonomiczny: studia podyplomowe - Coaching przywódczy i trenerski
*Dolnośląska szkoła Wyższa: Studia magisterskie - Psychologia edukacji z coachingiem
*Politechnika Wrocławska: Mgr. Inż. Klimatyzacji, ogrzewnictwa i instalacji sanitarnych
*W trakcie kończenia studiów magisterskich z Psychologii.

DOŚWIADCZENIE
*Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość we Wrocławiu – trener rozwoju osobistego:
prowadzenie i tworzenie warsztatów rozwojowych, m.in. Odkrywanie talentów, Mocne strony,
Motywacja – jak się zmotywować do akcji?,
*Centrum Edukacji Społecznej we Wrocławiu – trener rozwoju osobistego:
prowadzenie autorskich szkoleń: Wartości, czym tak naprawdę się kierujemy?, Zarządzaj swoim
czasem, W poszukiwaniu swojej drogi zawodowej,
*Własna działalność gospodarcza – warsztaty/szkolenia/coaching – trener, coach:
prowadzenie szkoleń rozwojowych, warsztaty profilaktyczne, coaching indywidualny w ramach
projektów społecznych dla dzieci i dorosłych
KURSY I SZOLENIA
*”Karty Milowe w szkole i przedszkolu” - warsztat dla specjalistów,
*”Zasoby i dobre pytania w coachingu, Izba Coachingu,
*”Fokus na pracę – warsztaty z The Coaching Maps”, Izba Coachingu,
*”Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na Zielonej Ścieżce”, Akademia Leona Koźmińskiego,
*”Coaching kariery – w poszukiwaniu dróg możliwych”, Coaching Space,
*Coaching grupowy i zespołowy”, Profi Biznes Group.

Dorota Stanisławczyk

Superwizor Pracy Socjalnej, Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Obszary tematyczne szkoleń i warsztatów:

 • Praca Socjalna
 • Zespoły Interdyscyplinarne
 • Profilaktyka przemocy
 • GKRPA

Odbiorcy szkoleń:

 • Pracownicy Socjalni
 • Członkowie GKRPA oraz ZI
 • Pracownicy instytucji pomocowych
Tylko w 2023 roku
zaufało nam już +374 instytucje
Szkoły, Urzędy Miast i Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, Przedszkola, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Świetlice Środowiskowe, GKRPA, ZI i inni.
(...) W sumie zrealizowano 24 edycje warsztatu dla uczniów i 8 edycji warsztatu dla rodziców. Sposób prowadzenia warsztatów, w tym wiedza, przygotowanie merytoryczne trenera i zaangażowanie koordynatora spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem zamojskich placówek oświatowych. Współpraca ta pozwala rekomendować firmę Genesis jako rzetelnego wykonawcę.
Prezydent Miasta
Zamość
(...) Opracowana diagnoza problemów społecznych spełnia wszelkie oczekiwania. Profesjonalne wykonanie oraz terminowość jej wykonania daje podstawę uznania firmy jako kompetentnej i godnej polecenia.
Burmistrz Miasta
Kluczbork
(...) Szkolenie przeprowadzono na wysokim poziomie, trenerzy przedstawili w przystępny i interesujący sposób zagadnienia związane z powyższą tematyką, było ono zrealizowane w sposób nie tylko metodyczny, ale również i praktyczny. Nasi pracownicy pozytywnie ocenili przeprowadzone szkolenie, dzięki czemu podnieśli swoje kompetencji i umiejętności. Genesis to rzetelna firma, którą polecamy z pełnym przekonaniem.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Witnica
(...) Profesjonalizm prowadzących, zastosowane metody i techniki pracy oraz zakres warsztatów zostały wysoko ocenione przez uczniów oraz nauczycieli. Z przyjemnością polecamy prowadzących jako solidnych i godnych zaufania trenerów, a Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Genesis jako skutecznego i rzetelnego realizatora programów profilaktycznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego
Złotoryja
(...) Zajęcia przeprowadzone przez Pana Michała Gluzka spełniły oczekiwania tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w pełnym zakresie, a trener wykazał się szeroką wiedzą merytoryczną, praktyczną oraz bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Polecamy GENESIS Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe jako sprawdzonego partnera wykonującego swoją pracę w sposób profesjonalny z zachowaniem wszystkich standardów dobrej współpracy.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Świebodzin
(...) Z pełnym przekonaniem chcemy polecić firmę Genesis jako rzetelnego i godnego zaufania partnera, który wywiązuje się z zawartych umów a także służy pomocą w dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalnych i spersonalizowanych usług firmy Genesis.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Środa Śląska
(...) Trenerzy wykazali się wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnością prowadzenia zajęć w sposób ciekawy i zachęcający do współpracy. W związku z powyższym polecamy firmę Genesis jako rzeczowego partnera do współpracy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bolesławiec
(...) Szkolenia uzyskały bardzo wysokie oceny wśród uczestników. Jakość prowadzonych szkoleń pozwala nam z całą pewnością zarekomendować prowadzącego jako trenera kompetentnego, zaangażowanego, z dużym doświadczeniem zawodowym oraz umiejętnością szybkiego i swobodnego nawiązywania kontaktu z grupą.
Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Białystok
(...) Zajęcia w wymiarze 337 godzin dydaktycznych dla 49 pracowników socjalnych... Zajęcia odbywały się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting, zgodnie z harmonogramem oraz zawartą umową. W związku z powyższym, możemy polecić firmę Genesis jako rzetelną i profesjonalną.
Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Gliwice
(...) Trenerka - świetnie przygotowana merytorycznie - miała właściwe podejście do uczestników i łatwo nawiązała z nimi kontakt. W czasie trwania zajęć stworzyła przyjazną atmosferę sprzyjającą otwartości uczniów i swobodnej wypowiedzi. Reagowała na ich potrzeby i oczekiwania, elastycznie dopasowując treści. Urozmaicona forma warsztatów spowodowała duże zaangażowanie i aktywność uczniów. Sami uczestnicy wyrazili bardzo pozytywne opinie na temat sposobu, treści oraz kształtu prowadzonych zajęć.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 8
Krosno
(...) Trener był dobrze przygotowany, stosował różne metody, które angażowały wszystkich uczestników i sprawiły, że gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w warsztatach. Zabawy zostały dostosowane do możliwości i dojrzałości młodzieży, co pozytywnie wpłynęło na ich aktywność. Podczas warsztatów wypowiadali się o nich w samych superlatywach, każdy dostał dawkę solidnej wiedzy wraz z konkretnymi przykładami, jak tę wiedzę od razu zastosować w praktyce. Uczestnicy warsztatów określili je jako bardzo ciekawe i chętnie wzięliby udział w kolejnych.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego
Krapkowice
(...) Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników. Niniejszym listem pragniemy wyrazić nasze zadowolenie i podziękowanie za organizację i profesjonalne przeprowadzenie szkolenia.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Żagań
(...) Z przekonaniem polecamy firmę Genesis jako rzetelnego i godnego zaufania partnera, który wywiązuje się z zawartych umów a także służy pomocą w dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Zlecone firmie zadanie zostało wykonane sprawnie i solidnie, a termin wykonania zadania został dotrzymany. Polecamy Ją jako fachowego i odpowiedzialnego wykonawcę.
Burmistrz Korfantowa
Korfantów
(...) Przedstawiciel firmy szybko przygotował, a następnie sprawnie koordynował realizację harmonogramu spotkań superwizyjnych. Firma GENESIS zapewniła szkoleniowca o wysokich kwalifikacjach, a w ocenie pracowników socjalnych - uczestników spotkać superwizyjnych, również osobę o znakomitych predyspozycjach i rozległej wiedzy z zakresu pomocy społecznej oraz szeroko rozumianego systemu wsparcia społeczngo.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Międzyrzec Podlaski
(...) Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z jakości usług świadczonych przez firmę "Genesis", wielkie zaangażowanie włożone w prace nad tworzeniem Strategii, a także pełen profesjonalizm i sprawną komunikację. Zapewniamy, iż Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "GENESIS" jest partnerem solidnym i wiarygodnym. Usługi świadczone przez tą firmę w pełni zaspokoiły nasze wymagania i są godne polecenia.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Kolbuszowa
Zobacz referencje
cross-circle